หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวแก่งโสภา
สนับสนุนการศึกษาในตำบลอย่างทั่วถึง
ส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนในตำบล
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
 
HOT NEWS
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ อบต.แก่งโสภาค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา ได้จัดทำเว็บไซต์ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
ติดต่อ อบต.แก่งโสภา
โทร : 055-293-100
Email : kaengsopha@live.com
ว่าที่ ร.ต.เดชภูมิ เอียดวุ่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
 
 
กิจกรรม
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ถนนทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 บ้านห้ [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ตรงนาป้าแดง หมู่ที่ 12 บ้านแก่งกุลาเหนือ [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศราคากลางป้ายชื่อซอยตำบลแก่งโสภา [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
เอกสารการขายทอดตลาด เลขที่ 1.2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 54 
ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุ [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (ถนนทางเข้าหมู่บ้าน [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอก [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตซอล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2098  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 20 ก.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2113  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2099  [ 20 ก.ย. 2564 ]
   
 
 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญ๙ีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ส.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 548 ลว. 23 ก.ย. 64 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน ส.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 547 ลว. 23 ก.ย. 64 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6612 ลว. 23 ก.ย. 64 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 3/2564 ที่ พล 0023.5/ว 546 ลว. 23 ก.ย. 64 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ที่ พล 0023.3/ว 6611 ลว 23 ก.ย. 64 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
ส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 544 ลว 23 ก.ย.64 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว ที่ พล 0023.3/ว 6609 ลว 23 ก.ย.64 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6608 ลว 23 ก.ย.64 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.ที่ พล 0023.2/ว6587 ลว. 22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6583 ลว 22 ก.ย.64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
แจ้ง ทน.พล. โครงการพัฒนาวิชาศึกษานิเทศก์ในสถานการณ์โควิด 19 และมุมิตาจิตศึกษานิเทศก์ผู้เกษียณราชการ 2564ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/15747 ลว 22 ก.ย.64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 542 ลว 22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 96 
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6588 ลว 22 ก.ย.64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
การดำเนินกิจกรรม หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 543 ลว 22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 96 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ก.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 541 ลว.22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 119 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/15675 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 83 
แจ้ง อ.วัดโบส์ ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ ที่ พล 0023.3/15696 ลว 21 ก.ย.64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5399 ลว 20 ก.ย. 64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น งวดที่ 3 ที่ พล 0023.5/ ว 15674 ลว. 21 ก.ย. 64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ พล 0023.3/ว 6553 ลว 21 ก.ย. 64  [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
   
 
 
อบต.วังทอง โครงการเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร ใ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร ใ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร ใ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร ใ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ชุมแสงสงคราม การให้เช่า ตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ครั้งที่ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางระกำ จัดการด้านขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางระกำ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สนามคลี ประกาศเทศบาลตำยลสนามคลี เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าตาล อบต.ท่าตาล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวาง [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
   
 
 


อบต.ดงประคำ จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแดง ตำบลดประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยก่ [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุก่อสร้่าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านกลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมวดสำเนียง-บ่อทิพย์ หมู่ที่ ๒๔ บ้านใหม่ชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านกลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายชู ด่วนดี หมูที่ ๒ บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.บ้านกลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินดอกไม้-แก่งว่าว หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 22 ก.ย. 2564 ]ทต.บึงระมาณ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท(โครงการติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงระมาณ) งานสำนักปลั [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.เนินเพิ่ม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตูม-ท่าหินลาด (เนินตูม ซอย 2) หมู่ที่ 12 ตำบลเนินเพิ่ม รหัสทางหล [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.บางระกำ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.บางระกำ จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.บางกระทุ่ม จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำหน้าโรงสูบ หมู่ที่ 4 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำ [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.บางกระทุ่ม จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ข้างถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึ [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.บางกระทุ่ม จ้างโครงการก่อสร้างหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.บางกระทุ่ม จ้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุศูนย์บริการชุมชนเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว [ 21 ก.ย. 2564 ]ทต.บางกระทุ่ม จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม หลังเก่าสวนสาธารณะเมืองกล้วยตากเฉลิมพร [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.มะต้อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน อบต.มะต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.มะต้อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]

   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) (ระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา) ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แก่งโสภา ภาคเรียนที่ ๑/๒ [ 16 ก.ย. 2564 ]

   
 
   
 
แจ้งเลขที่โฉนดที่เก็บภาษี ผิด และ ขอเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งเอกสารได้ไหม (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 80  ตอบ 1  
ขอให้ขุดรอกรางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม (9 เม.ย. 2564)    อ่าน 100  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 เม.ย. 2564)    อ่าน 68  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ผ้าไหมมัดหมี่

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านแก่งซอง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.แก่งโสภา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  ระบบน้ำ
 
สายตรงปลัด
โทร : 055-293-100
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
 
 
GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
NAXSOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
 
KNOWLEDGE MANAGEMENT
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 โทรศัพท์ : 055-293-100 โทรสาร : 055-293-373
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
จำนวนผู้เข้าชม 133,701 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-293-100
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.แก่งโสภา

facebook
อบต.แก่งโสภา
อบต.แก่งโสภา