หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
HOT NEWS
หนังสือสั่งการ สถ.
 
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 มี.ค. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว413) 2 มี.ค. 2550
โครงการ แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2549, โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว396) 2 มี.ค. 2550
ตอบข้อหารือการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ 1 มี.ค. 2550
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสอบภัยแล้งปี 2550 1 มี.ค. 2550
การมอบ หมายงานในอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าปฏิบัติราชการแทน 1 มี.ค. 2550
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 (มท 0809.2/ว372) 28 ก.พ. 2550
แนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว716) 28 ก.พ. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว2514) [บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรม] 28 ก.พ. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/2419-2493) [บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ] 28 ก.พ. 2550
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว376) 28 ก.พ. 2550
การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 (มท 0809.2/ว353) 28 ก.พ. 2550
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น (มท 0892.3/ว375) 27 ก.พ. 2550
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนระดับข้าราชการ (คำสั่งที่ 84/2550) 23 ก.พ. 2550
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ (ด่วนมาก ที่ มท 0801.3/ว364) 23 ก.พ. 2550
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลและอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็น เทศบาลตำบลทุ่งช้าง 23 ก.พ. 2550
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งบ่อดักไขมัน ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2227) [แบบประเมินองค์กรปกคารองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งบ่ 23 ก.พ. 2550
โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) พ.ศ.2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว351) 22 ก.พ. 2550
บัญชี รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2550 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2550 22 ก.พ. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2550 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2550 22 ก.พ. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (งวดที่ 1) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว341) [บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณ] 21 ก.พ. 2550
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว340) 20 ก.พ. 2550
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตเดือน ก.พ. 2550 ให้แก่ อปท. [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 20 ก.พ. 2550
คำชี้แจงการดำเนินการตามวิทยุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่แจ้งคำสั่งศาลปกครองสูงสุด 19 ก.พ. 2550
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2550 (มท 0803/ว319) 19 ก.พ. 2550
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย (มท 0803/ว320) 19 ก.พ. 2550
สรุป ข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว170) 19 ก.พ. 2550
การจัดสรรงบประมาณโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้กับ อปท. 16 ก.พ. 2550
<< หน้าแรก...     750      751      752      753     (754)     755      756      757      758     ....หน้าสุดท้าย >> 764
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 โทรศัพท์ : 055-293-100 โทรสาร : 055-293-373
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
จำนวนผู้เข้าชม 158,885 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-293-100
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10