หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 
HOT NEWS
หนังสือสั่งการ สถ.
 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว155) 3 ต.ค. 2550
ซักซ้อมแนวทางการขอหารือปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.8/ว154) 3 ต.ค. 2550
การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว147) 3 ต.ค. 2550
การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว149) 3 ต.ค. 2550
การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว152)ส่วนที่ 1 [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] 2 ต.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาลรุ่น 6 ,เลขานุการสภา อปท.รุ่น5,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้รุ่น 14 และจนท./จพง.พัสดุรุ่น 13 (มท 0807.3/ว1948) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ต.ค. 2550
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่ม ต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5 ประจำปี พ.ศ.2550 1 ต.ค. 2550
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0891.4/ว1961) [คู่มือการจัดทำแผน ฯ] 28 ก.ย. 2550
แจ้งรายการและยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว1971) 28 ก.ย. 2550
การศึกษาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (มท 0807.3/ว1960) 28 ก.ย. 2550
หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว3273) 28 ก.ย. 2550
การดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (มท 0890.3/ว1968) 28 ก.ย. 2550
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1957) 28 ก.ย. 2550
การรายงานผลการดำเนินงานและค่าเช่าบ้านตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1956) [แบบฟอร์มงบดำเนินงาน] [แบบรายงานค่าเช่าบ้าน] 27 ก.ย. 2550
การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.5/ว30) 27 ก.ย. 2550
การสำรวจข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0890.3/ว12765) 27 ก.ย. 2550
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (มท 0809.4/ว148) 27 ก.ย. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (มท 0808.3/ว1947) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 26 ก.ย. 2550
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อหรือจ้างทำผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (มท 0808.2/ว1874) 26 ก.ย. 2550
แจ้งยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1942) 26 ก.ย. 2550
ขอเชิญชมสปอตโทรทัศน์ "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" มท 0801.3/ว430 25 ก.ย. 2550
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว1925) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.ย. 2550
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว3239) 25 ก.ย. 2550
ขอส่งหนังสือและแผ่นซีดีรอม "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2548-2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/12247) 25 ก.ย. 2550
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ ตำแหน่งนิติกร (ระดับ 7ว) 24 ก.ย. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริการสาธารณะทีดี (การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ)(มท 0808.2/ว1879) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ย. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริการสาธารณะทีดี (ตลาดดีมีมาตรฐาน)(มท 0808.2/ว1865) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ย. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริการสาธารณะทีดี (บ่อดักไขมัน)(มท 0808.2/ว1872) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ย. 2550
<< หน้าแรก...     748      749      750      751     (752)     753      754      755      756     ....หน้าสุดท้าย >> 783
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 โทรศัพท์ : 055-293-100 โทรสาร : 055-293-373 E-mail : saraban@kaengsopha.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา
จำนวนผู้เข้าชม 212,336 เริ่มนับ 16 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-707-0994
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10